Javni natječaj

Novi Vinodolski, 29.10.2017.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski(„Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14), članka 15.Statuta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski (KLASA: 342-01/15-01/17 URBROJ: 2107/02-15-20-1), te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski od 23.10. 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski  utvrđuju se slijedeći uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
  • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, 51 250 Novi Vinodolski, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.