O nama

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.

Lučka uprava Novi Vinodolski osnovana je za luke lokalnog značenja Novi Vinodolski, Klenovica i Porto Teplo, sa sjedištem u Novom Vinodolskom. Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je 28. veljače 2011. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11) kojom su luke Povile, Muroskva i Smokvica Krmpotska razvrstane kao luke otvorena za javni promet. Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za luke lokalnog značaja („Službene novine PGŽ“ broj 14/11) kojom su navedene luke otvorene za javni promet stavljene pod ingerenciju upravljanja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, te se od tada vrši sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza u navedenim lukama sukladno uputama pod nazivom „Postupanje UV ŽLU u svezi provedbe Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije“ (NN 32/11), a koje su sačinjene od strane Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci i dostavljene Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski od strane Upravnog odijela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Temeljem članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne Novine», broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene («Narodne Novine», br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donio je dana 14. studenoga 2014. Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko – goranske županije prema kojoj su luke Muroskva, Povile, Klenovica i Smokvica Krmpotska luke lokalnog značaja, dok je luka Novi Vinodolski luka županijskog značaja.

Ukupna površina lučkog područja iznosi 183.073 m2, od čega je kopneni dio 18.783 m2, a površina morskog akvatorija 164.290 m2. Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 413 metara. Od lučke suprastrukture Županijska lučka uprava koristi dvije dizalice, kapaciteta 3 i 20 tona.

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje;
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • ostali poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti
 • sredstva iz proračuna osnivača
 • ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Aktualni ravnatelj Lučke uprave Novi Vinodolski je Velimir Antić.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) Županijska lučka uprava Novi Vinodolski nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.