Luka Klenovica

klenovica1

LUKA KLENOVICA (j = 45°06,3′ N, l= 014°50,9 N) je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje sastoji se iz zaštitnog lukobrana, obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija..

Akvatorij  je jedinstveno određen potrebi luke i granici plovidbe. Površina kopnenog i morskog područja  iznosi  39.973,00 m2. Lučko područje  luke Klenovica je na dijelu  k.o. Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 41 od čega se na kopnenu granicu lučkog područja odnose točke od 6 do 41, dok morsku granicu lučkog područja  zajedno sa točkama 6 i 41 koje se nalaze na morskoj obali, čine  točke  od 2 do 5., sve kako je označeno u grafičkom prilogu.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica k.o. Ledenice 3379/1 dio, 3499/9 dio, 3499/819 dio,  3499/820 dio  i dijela kojeg nema na planu.

Vlasništvo parcela je upisano na Grad Novi Vinodolski kao javno dobro.

Luka se sastoji od zaštitnog lukobrana, operativne obale i dijela privezišta za brodice.

klenovica2

Operativni dio lučkog područja:

Zaštitni lukobran je dužine 80,0 metara, s vanjske strane je zaštitni kamenomet a s unutrašnje strane operativna obala dužine 60 m koja se koristi za dnevni promet brodova i brodica a prednost imaju brodovi za prijevoz putnika, ribarski brodovi i ostale brodice koje se bave gospodarskom djelatnošću.

Operativna obala kod dizalice za brodice je duga 45 metara + 17,00 metara, dubine uz obalni zid 2,5 do 3,5 metara,  kapaciteta priveza tri manja broda. Služi za privez ribarskih brodova za iskrcaj ribe i ostalih gospodarskih brodica..

klenovica3

Komunalni dio lučkog područja:

Obale za brodice su ukupne dužine 400 metara  različitih dubina  (0,6 -1,4 m), dio predstavlja prirodnu obalu (sjeverni dio luke od dizalice prema uvali „Žrnovnica cca 70 m, te južni dio od lukobrana prema Ribarskoj kolibi, cca  200m) preostali dio 130 m, centralni dio luke. Kapacitet priveza  je  oko 90 brodica.

Nautički dio lučkog područja:

Predstavlja dio platoa cca. 40 m ispod vile „Losture“ sa dijelom korijena lukobrana do mornarskih stepenica i služi za sezonski vez brodica – 10  vezova.

klenovica2

Sidrište

Manji dio sidrišta unutar luke je u funkciji komunalnog veza – 10 vezova, a ostali dio je slobodan manipulativan prostor radi priveza i odveza ribarskih brodova.

Sidrište s južne strane luke  s  vanjska strane lukobrana koristi se dijelom za komunalni vez a dio za sezonski vez.

Operativna obala i obala za brodice su gradnje masivnog tipa od kamena i betona i u dobrom stanju za uporabu, dok dio lučkog područja za privez brodica  predstavlja prirodnu kamenu obalu

Luka je opremljena napravama za privez, dizalicom za brodice i navozom za brodice.

Nadalje luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

U sklopu luke nalaze se kontejneri za smeće kao i eko skladište  sa eko kontejnerima za prihvat otpadnih  ulja sa brodova i brodica.

KLENOVICA cijela