OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Novi Vinodolski, 29.11.2018.

Naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na izgradnji lukobrana i obale u luci Povile, evidencijski broj: EV-03-2018.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) na stranicama EOJN 29. studenog 2018. objavljeno je  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.

Javni natječaj

Novi Vinodolski, 29.10.2017.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski(„Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14), članka 15.Statuta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski (KLASA: 342-01/15-01/17 URBROJ: 2107/02-15-20-1), te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski od 23.10. 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski  utvrđuju se slijedeći uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
  • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, 51 250 Novi Vinodolski, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, nastavno na nacrt dokumentacije o nabavi za radove na sanaciji obalnog zida bazen Suha Ričina-Bribirska riva, evidencijski broj nabave: EV-08-2017  objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski dana 6. listopada 2017. godine je na svojim internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr  objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, s nacrtom Dokumentacije o nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji obalnog zida bazen Suha Ričina-Bribirska riva.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. listopada 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente.

U Novom Vinodolskom, 16. listopada 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica, evidencijski broj nabave: EV-17-2017, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski objavila je 24. srpnja 2017. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. srpnja 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga.

U Novi Vinodolski, 31. srpnja 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Novi Vinodolski, 24.07.2017.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:

  • Nabava radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Troškovnik – Skundarni lukobran

 

Troškovnik – Produženje operativne obale