Luka Klenovica II.faza – gatovi – IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, OIB: 37491573998 nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: nabava radova na II.fazi rekonstrukcije luke otvorene za javni promet Klenovica-izgradnja gatova, evidencijski broj nabave: EV-01/2021 objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski objavila je 16. rujna 2021. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima s opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 22. rujna 2021. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te nisu zaprimljeni primjedbe, prijedlozi niti upiti.

U Novom Vinodolskom, 23. rujna 2021. godine
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu